Algemene voorwaarden

Onderdeel I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

Ecoreflect: Ecoreflect, een handelsnaam van Van Dam Technisch Beheer bv., wederpartij van de Opdrachtgever bij de overeenkomst.

Opdrachtgever: Rechtspersoon en opdrachtgever, die een Overeenkomst met Ecoreflect sluit.

Overeenkomst: De overeenkomst met betrekking tot de Werkzaamheden tussen Opdrachtgever en Ecoreflect waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Werkzaamheden: Het geheel van ontwerp-, installaties of onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van   goederen en/of diensten – dat Ecoreflect op grond van de Overeenkomst moet verrichten.

Software: Software betekent software, in de broncode, objectcode, pseudocode, lowcode of no-code vorm, de volledige gebruikersinterface van de software, grafisch of op basis van spraak of anderszins, met inbegrip van de grafische, geluids- en andere attributen, en alle documentatie met betrekking tot de software, waaronder ontwerpen en andere ontwikkelingsdocumentatie, versiebeheersystemen, handleidingen en ondersteunings- en onderhoudsdocumentatie.

Diensten: Diensten betekent de door Ecoreflect geleverde diensten en omvat tevens Software die als dienst wordt aangeboden.

Verwerkersovereenkomst: Verwerkersovereenkomst betekent een verwerkersovereenkomst die wordt aangegaan en uitgevoerd tussen Ecoreflect en de Opdrachtgever onder- en overeenkomstig deze Overeenkomst.

Artikel 2: Toepassing Algemene- en productvoorwaarden particulier servicecontract

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Ecoreflect en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever als Ecoreflect de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.
 2. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en leidt niet tot toepasselijkheid van die voorwaarden.
 3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als de Opdrachtgever de toepassing ervan in eerdere overeenkomsten met Ecoreflect heeft aanvaard.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige rechtshandelingen met Ecoreflect.

Artikel 3: Aanbieding

 1. De aanbieding van Ecoreflect aan de Opdrachtgever is vrijblijvend. De aanbieding van Ecoreflect kan nog vlak na ontvangst van de aanvaarding van de Opdrachtgever door Ecoreflect worden herroepen.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar is niet bindend.
 3. Bij tegenstrijdige bepalingen in de documenten geldt het volgende: a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend document; b. een beschrijving gaat voor een tekening, en c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling. verder geldt dat a gaat voor b en c, en b gaat voor c.
 4. De Opdrachtgever behandelt informatie uit de aanbiedingsdocumenten en aanbiedingen vertrouwelijk en mag deze informatie niet zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in artikel 5 lid 19 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Als op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Ecoreflect direct door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Ecoreflect. Voor zover het digitale documenten betreft, dienen al deze documenten op eerste verzoek van Ecoreflect direct door de Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden verwijderd danwel vernietigd.

Artikel 4: Verplichtingen van Ecoreflect

 1. Ecoreflect is verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen als in de Overeenkomst sprake is van een zodanige klaarblijkelijke fout, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen. Het bepaalde in artikel 7:754 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
 2. Ecoreflect is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle door Ecoreflect van door de Opdrachtgever te leveren goederen zal voor zover mogelijk niet meer omvatten dan een visuele inspectie.
 3. Ecoreflect zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren.
 4. Ecoreflect zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en algemene technische en/of industriële normen.
 5. Ecoreflect spant zich naar beste vermogen in de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de Overeenkomst.
 6. Ecoreflect zal in geval van schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden ontstaan voor oplevering, voor eigen rekening herstellen, tenzij de schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet.
 7. Ecoreflect draagt desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan over aan de Opdrachtgever.
 8. Ecoreflect zorgt ervoor, dat de Opdrachtgever desgevraagd tijdig informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
 9. Ecoreflect geeft naar beste vermogen en desgevraagd tijdig instructies voor het in- en uit bedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 10. Ecoreflect is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan Ecoreflect bekend zijn gemaakt.
 11. Als door Ecoreflect in het kader van zijn Werkzaamheden producten, waaronder mede begrepen soft- en hardware, dienen te worden geleverd waarbij de leverancier daarvan generieke voorwaarden hanteert (die de Opdrachtgever redelijkerwijs zelf ook zou hebben moeten accepteren als hij zelf zou hebben gecontracteerd met die leverancier), is Ecoreflect voor wat betreft de leverantie door die leverancier jegens de Opdrachtgever qua prestatie en aansprakelijkheid tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe Ecoreflect die leverancier kan houden krachtens de generieke voorwaarden zoals die door de leverancier jegens Ecoreflect worden gehanteerd.

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat Ecoreflect tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Ecoreflect in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Ecoreflect tijdig over alle door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen goederen beschikt. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk als deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Ecoreflect voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
 4. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Ecoreflect tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden en/of het gebruik van de installatie. Bij het verkrijgen hiervan zal Ecoreflect naar vermogen de noodzakelijke medewerking verlenen. Als de Opdrachtgever in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Ecoreflect de Overeenkomst krachtens artikel 12 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
 5. De Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte berg- en schaftruimte aldaar.
 6. De Opdrachtgever zorgt voor de goede toestand en onbelemmerde toegankelijkheid van de gebouwen/locaties en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden, beperken, verhinderen en/of belemmeren. De Opdrachtgever is verplicht Ecoreflect en diens personeel tijdig over arbeidsomstandigheden te informeren, waaronder mede voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Ecoreflect tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit (netspanning), (drink)water, gas, perslucht, telecom en/ of rioleringsaansluiting.
 8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.
 9. De Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Ecoreflect in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Wijziging van die informatie en/ of de aanbieding geeft Ecoreflect recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krachtens artikel 13. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet anders is overeengekomen.
 10. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Ecoreflect kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 11. De Opdrachtgever is verplicht Ecoreflect schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, als hij bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een tekortkoming van Ecoreflect.
 12. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de (bodem)verontreiniging(en), milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De Opdrachtgever kan Ecoreflect opdragen om de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 14. Ongeacht of Ecoreflect deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
 13. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
 14. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Ecoreflect is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, als de Opdrachtgever de contractvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Als de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Ecoreflect recht op termijnverlenging en/ of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
 15. De Opdrachtgever is buiten de werktijden van Ecoreflect verantwoordelijk voor alle goederen, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, ongeacht aan wie deze goederen toebehoren. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze goederen afdoende zijn verzekerd; onder andere tegen diefstal, onklaar maken en/of vernieling.
 16. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
 17. De Opdrachtgever staat Ecoreflect toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
 18. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aangevoerd materieel en goederen en is verplicht deze in ontvangst te nemen.
 19. De Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens dan wel alle in verband met de Overeenkomst van Ecoreflect ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Opdrachtgever verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100.000,00 onverminderd het recht van Ecoreflect om schadevergoeding te vorderen.
 20. De Opdrachtgever voldoet de door hem aan Ecoreflect verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 17.

Artikel 6: Verzekering van de opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te houden waarin Ecoreflect (met inbegrip van onderaannemers en hulppersonen) als medeverzekerde is opgenomen als de Werkzaamheden van Ecoreflect dienen ter uitoefening van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. Als er sprake is van export van producten en installaties welke mede bestaan uit door Ecoreflect ontwikkelde en/of geleverde goederen naar de VS, Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is verklaard, is de Opdrachtgever verplicht het voornemen van export tijdig aan Ecoreflect te melden. De Opdrachtgever dient ingeval het voorgaande zich voordoet ten genoegen van Ecoreflect voldoende en adequate aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en ongewijzigd in stand te houden.
 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Ecoreflect zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan, de betaling en de inhoud van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen alsmede de in artikel 5 lid 15 bedoelde verzekeringen.

Artikel 7: Overname personeel

 1. Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Ecoreflect die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn of zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten Werkzaamheden. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Ecoreflect een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker.
 2. In geval van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is overname door de Opdrachtgever van een gedetacheerde medewerker van Ecoreflect alleen toegestaan na afloop van de terbeschikkingstelling tegen betaling van een redelijke vergoeding aan Ecoreflect.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden pas eigendom van de Opdrachtgever nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen – uit welke hoofde ook – aan Ecoreflect heeft voldaan.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Ecoreflect deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 3. Opdrachtgever machtigt Ecoreflect onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Ecoreflect afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden om deze onder zich te nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Ecoreflect te maken kosten van terugneming, alsmede de eventuele waardedaling van het Product.
 4. Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Ecoreflect een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Ecoreflect op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan.

Artikel 9: Termijnen

 1. Ecoreflect kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden te starten dan nadat alle daarvoor door de Opdrachtgever te verschaffen noodzakelijke informatie, gegevens, goederen en/of (bewijs van) verzekeringen, zoals die genoemd in artikel 5 en 6, tijdig in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Overschrijding van de daarvoor geldende termijnen geeft Ecoreflect recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krachtens artikel 13. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zullen de voor Ecoreflect toepasselijke termijnen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Ecoreflect niet in verzuim. Als overschrijding dreigt, zullen Ecoreflect en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 10: Toetsing, aanvaarding en oplevering

 1. De Opdrachtgever is bevoegd om via controles, beproevingen of testen te toetsen of de Werkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst.
 2. Toetsing door of namens de Opdrachtgever voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ecoreflect zal de Opdrachtgever binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen als een toetsingsplan is overeengekomen en het plan daarin voorziet.
 3. De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Ecoreflect kunnen worden toegerekend. Schade die door de uitoefening van de toetsingsbevoegdheid aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Zodra Ecoreflect schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Opdrachtgever deze niet binnen de gestelde termijn keurt, worden de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering van de aanvaarding van de Werkzaamheden zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie en/of de Werkzaamheden niet in de weg staan.
 6. Na de (stilzwijgende) aanvaarding worden de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Ecoreflect is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
 7. Worden de Werkzaamheden door de Opdrachtgever (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
 8. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de aanvaarding van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de Opdrachtgever Ecoreflect schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.
 9. In afwijking van artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek is Ecoreflect niet verplicht tot afgifte van een opleverdossier, tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben bepaald. In dat geval spant Ecoreflect zich in om het opleverdossier ten tijde van de kennisgeving als bedoeld in lid 4 aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

Artikel 11: Vervroegde ingebruikneming

 1. Als de Opdrachtgever de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de oplevering, merken partijen dat aan als een wijziging en volgen partijen artikel 14 (wijzigingen). In elk geval zullen daarbij de betalingstermijnen zodanig worden aangepast, dat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van deze vervroegde ingebruikneming of de betreffende delen daarvan bij oplevering verschuldigd zou zijn, op het tijdstip van eerdere ingebruikneming aan Ecoreflect zal voldoen. Eventuele overige betalingsverplichtingen zullen in evenredigheid in de tijd worden aangepast. De Opdrachtgever is pas bevoegd tot eerdere ingebruikneming als voldaan is aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden: i) aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Ecoreflect zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 en ii) de Opdrachtgever de Werkzaamheden met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen heeft goedgekeurd en voor voltooid heeft ondertekend.
 2. Als de Opdrachtgever achterwege laat de procedure als bedoeld in artikel 14 en het vorige lid te volgen en/of nalaat de Werkzaamheden goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen en de installatie of delen daarvan toch in gebruik neemt, heeft Ecoreflect per datum van (al dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming recht op betaling ineens van de gehele prijs c.q. aanneemsom, die alsdan gelijk opeisbaar is, en wordt de installatie/worden de Werkzaamheden geacht in zijn geheel te zijn goedgekeurd en voltooid. Als de (al dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming leidt tot schade en/of verstoring en/of vertraging van de Werkzaamheden van Ecoreflect, komen de eventuele financiële en tijdsconsequenties hiervan ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de opgave daarvan door Ecoreflect vermoed wordt redelijk en juist te zijn behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
 3. De vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/Werkzaamheden door de Opdrachtgever geldt als datum van (deel)oplevering als bedoeld in artikel 17.
 4. Door vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/Werkzaamheden door de Opdrachtgever vangt een eventueel overeengekomen garantie- en/ of onderhoudstermijn alsook eventuele verjaring- en vervaltermijnen ten aanzien van de in gebruik genomen installatie(s)/Werkzaamheden aan.
 5. Schade die bij of door vervroegde ingebruikneming als bedoeld in lid 1, bijvoorbeeld aan de installatie en/of de Werkzaamheden, ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever. Vertraging die bij of door ingebruikneming als bedoeld in dit artikel in de Werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever, en geeft Ecoreflect recht op termijnverlenging en vergoeding van vertragingsschade.

Artikel 12: Schorsing, ontbinding en opzegging

 1. De Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. De Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk te onderbouwen en direct met Ecoreflect in overleg te treden over de gevolgen.
 2. Als Ecoreflect als gevolg van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
 3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Ecoreflect niet toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan Ecoreflect alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede onder andere alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
 4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Ecoreflect bevoegd de Werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen.
 5. Als de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is Ecoreflect gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de Opdrachtgever verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, vermeerderd met de kosten die Ecoreflect als gevolg van niet voltooiing heeft moet maken en verminderd met de door de Opdrachtgever te bewijzen besparingen die voor Ecoreflect uit de beëindiging voortvloeien. Als de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door Ecoreflect te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Ecoreflect bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
 8. De Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die Ecoreflect lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van Ecoreflect die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend.

Artikel 13: Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

 1. In aanvulling op artikel 7:753 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft Ecoreflect de mogelijkheid om aanspraak te maken op kostenvergoeding zonder tussenkomst van de rechter.
 2. Naast het bepaalde in lid 1 en artikel 14 heeft Ecoreflect in elk geval recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding als: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Ecoreflect kan worden toegerekend, of b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is en waartegen Ecoreflect niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting, of c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
 3. Als Ecoreflect van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 14: Wijzigingen

 1. De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst en de Werkzaamheden aan Ecoreflect op te dragen.
 2. Ecoreflect is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren als de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, of; b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of; c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of; d) niet in zijn belang zou zijn, of; e) als partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning.
 3. Als Ecoreflect bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de Opdrachtgever een schriftelijke aanbieding met de volgende gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en; b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planningen en dergelijke documenten, en; c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
 4. Ecoreflect heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde aanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die aanbieding eens worden.
 5. Ecoreflect is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de Opdrachtgever voor te leggen als hij daartoe aanleiding ziet en voorop gesteld dat de Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
 6. De Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, als daarvoor een redelijke grond is, weigeren of accepteren. In het laatste geval volgen partijen dit artikel.
 7. Als in verband met de wijzigingen vertraging ontstaat door een omstandigheid die niet aan Ecoreflect kan worden toegerekend, dan heeft Ecoreflect recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 13.
 8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Ecoreflect op betaling onverlet.

Artikel 15: Prijs en betaling

 1. In overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Opdrachtgever vergoedt de door Ecoreflect in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
 2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht buiten de normale werktijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van Ecoreflect. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk materieel van Ecoreflect toe te rekenen aan de Opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
 3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
 4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. Ecoreflect mag de factuur voor de eindafrekening indienen als en zodra de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 12 is opgezegd, beëindigd in onvoltooide staat of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Ecoreflect in het kader van de Overeenkomst.
 5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende factuur.
 6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor of namens Ecoreflect betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
 7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 16: In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Als de Opdrachtgever aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of niet tijdig betaalt, heeft Ecoreflect recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of betaald had moeten zijn. In dat geval is Ecoreflect tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
 2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had moeten plaatsvinden, dan kan Ecoreflect aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procentpunt met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, zonder aanmaning door Ecoreflect. In dat geval is Ecoreflect tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 12.
 3. Als Ecoreflect vermoedt dat de Opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, kan Ecoreflect van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid verlangen, zoals een bankgarantie. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Ecoreflect bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 12.
 4. Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of niet zal nakomen, is Ecoreflect bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de Opdrachtgever heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. Ecoreflect is bevoegd het aan de Opdrachtgever uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.
 5. Alle werkelijk door Ecoreflect gemaakte kosten om de verschuldigde facturen voldaan te krijgen, zowel gerechtelijke – als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Ecoreflect kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Na het tijdstip van oplevering is Ecoreflect niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien; b) de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien; c) de Opdrachtgever die gebreken tot aan en op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
  1. In afwijking van het eerste lid is, als en voor zover sprake is van aanneming van een Bouwwerk (als bedoeld in artikel 1.4 onder e), Ecoreflect aansprakelijk voor gebreken als bedoeld in artikel 7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek die bij oplevering van het Bouwwerk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan Ecoreflect zijn toe te rekenen en behoudens het geval dat daarvan in de Overeenkomst en/of de aanbieding van Ecoreflect is afgeweken.
 2. Is Ecoreflect krachtens het bepaalde in lid 1, lid 1a en/of uit hoofde van de Overeenkomst aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge geleden directe materiële schade, als en voor zover die schade niet kon worden beperkt door de Opdrachtgever en niet wordt opgeheven door herstel als bedoeld in lid 4.
 3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: alle andere dan in het vorige lid bedoelde vormen van gevolgschade, zoals – maar niet beperkt tot – productieverlies, bedrijfsschade (zoals omzet- of winstderving) of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, verbindt Ecoreflect zich voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is zo goed als redelijkerwijs mogelijk te herstellen gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij herstel en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, wordt het recht van Opdrachtgever op herstel omgezet in een door Ecoreflect te betalen schadevergoeding als bedoeld in lid 2. Door Ecoreflect vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Ecoreflect slechts aansprakelijk als en voor zover de Opdrachtgever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Ecoreflect.
 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Ecoreflect bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het beroep of bedrijf van de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 6 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties die door de Opdrachtgever naar de VS en Canada worden geëxporteerd, danwel naar gebieden waarop het recht van een van deze landen van toepassing is verklaard, is Ecoreflect alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 15 en artikel 6 lid 2 bedoelde verzekeringen.
 7. Als en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Ecoreflect te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 8. De omvang van de door Ecoreflect te vergoeden schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of als bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 9. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Ecoreflect en de door de verzekeraar van Ecoreflect gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
 10. Elke aansprakelijkheid van Ecoreflect alsmede elke (rechts)vordering van de Opdrachtgever uit hoofde van enige tekortkoming(en) van Ecoreflect vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van één jaar vanaf het tijdstip van i) oplevering of beëindiging in onvoltooide staat of ii) het tijdstip waarop de Overeenkomst door ontbinding of opzegging is geëindigd.
 11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk als de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Ecoreflect in gebreke heeft gesteld.
 12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na het verstrijken van de in een schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling vermelde redelijke termijn.
 13. Ecoreflect is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door personen als bedoeld in artikel 7 lid 2.
 14. De Opdrachtgever vrijwaart Ecoreflect tegen alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de Opdrachtgever aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Ecoreflect ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens als en voor zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
 15. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Ecoreflect in ieder geval niet aansprakelijk als een tekortkoming van Ecoreflect het gevolg is van: • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; • prestatie van de leverancier van Ecoreflect als bedoeld in artikel 3 lid 11; • transportproblemen; • leveringsproblemen van materialen en/of grondstoffen; • epidemieën; • groot molest; • brand en verlies van te verwerken onderdelen; • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; • gewelddadige of gewapende acties; • storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Ecoreflect of derden. Als zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Ecoreflect – teneinde daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
 16. De Opdrachtgever vrijwaart Ecoreflect tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijft.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Opdrachtgever geleverde goederen, programmatuur, gegevens en (technische) informatie blijven bij Ecoreflect. Uitsluitend Ecoreflect heeft het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
 2. De door Ecoreflect aan de Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Ecoreflect heeft voldaan.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Ecoreflect gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ecoreflect en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. Ecoreflect is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Ecoreflect vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van Overeenkomstige toepassing.
 4. De Opdrachtgever is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Ecoreflect, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Ecoreflect kan worden toegerekend. In dat geval is Ecoreflect niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de Opdrachtgever.
 5. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de door Ecoreflect ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
 6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Ecoreflect is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
 8. Als Ecoreflect een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Opdrachtgever toestemming aan Ecoreflect vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden als Ecoreflect tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 19: Tekeningen en berekeningen

 1. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen technische specificaties, waaronder begrepen (dak)afmetingen, aantal zonnepanelen, opslagcapaciteit, ballast, verbruik, opbrengst welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst.
 2. Ecoreflect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die verband houdt met de juistheid van de indicatieve tekeningen en berekeningen, waaronder maar niet beperkt tot het geval een derde (al dan niet in opdracht van Opdrachtgever) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Ecoreflect gebruikt ten behoeve van de aankoop of installatie van het Product.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen partijen zal worden beslecht door de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.


Onderdeel II: Digitale dienstverlening

 

Artikel 21: Digitale dienstverlening

 1. Ecoreflect levert digitale dienstverlening in de vorm van een energiemanagementsysteem dat bestaat uit een combinatie van hard- en software die energiemanagement mogelijk maakt.
 2. De Opdrachtgever kan aanvullende Diensten bestellen; in dat geval heeft Ecoreflect het recht om aangepaste vergoedingen en voorwaarden op dergelijke aanvullend bestelde Diensten toe te passen.
 3. Ecoreflect heeft het recht om, volledig naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid jegens Ecoreflect, het uiterlijk, de functionaliteit en andere kenmerken van doorlopende Diensten die onder deze Overeenkomst geleverd worden te veranderen. Bij wezenlijke veranderingen, waaronder in het bijzonder (1) aanzienlijk beperkte of veranderde functionaliteit of prestaties, (2) veranderingen waardoor de Opdrachtgever aanzienlijke kosten moet maken om haar gebruik van de Diensten voort te zetten, of (3) veranderingen waarvoor de Opdrachtgever moet instemmen met door een licentiegever van Ecoreflect opgelegde algemene voorwaarden die een aanzienlijke belasting vormen voor de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht om de relevante Diensten schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 4. De Opdrachtgever zal alle redelijke instructies volgen die Ecoreflect geeft met betrekking tot het gebruik van de Diensten.

Artikel 22: Vergoeding voor het energiemanagementsysteem

 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de betreffende Overeenkomst zal de Opdrachtgever de Vergoeding betalen zoals vermeld in de Overeenkomsten worden doorlopende Vergoedingen per maand, per kwartaal of per jaar aan het begin van de betreffende periode door Ecoreflect gefactureerd; en eenmalige Vergoedingen voorafgaand aan de levering van de betreffende Diensten in hun geheel gefactureerd.

Artikel 23: Licenties

 1. Alle licenties of andere rechten om Werkzaamheden, Dienst of Software te gebruiken die op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden verstrekt zijn niet exclusief, niet sublicentieerbaar en niet overdraagbaar (waaronder ook wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk bezwaren van dat recht), en worden verstrekt op voorwaarde van het betalen van de Vergoeding.
 2. Alleen de Opdrachtgever en haar Interne gebruikers zullen de Software, Diensten of Werkzaamheden gebruiken, en dat uitsluitend in het kader van de gewoonlijke uitoefening van haar bedrijf.
 3. Elk handelen of nalaten van een gebruiker namens de Opdrachtgever die een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst zou vormen indien de Opdrachtgever zo had gehandeld of nagelaten, wordt beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever zal geen content die deel uitmaakt van de Software of Diensten toegankelijk maken voor Partijen die geen licentie voor toegang tot de betreffende content bezitten, ook niet via deeplinks naar die content. De Opdrachtgever zal, waar van toepassing, ervoor zorgdragen dat haar gebruikers dat evenmin doen.

Artikel 24: Intellectueel Eigendom Digitale Dienstverlening

 1. De Opdrachtgever erkent dat, met uitzondering van de expliciet in deze overeenkomst genoemde licenties en gebruiksrechten, alle Intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op Werkzaamheden, of betrekking hebben op of voortvloeien uit de onder deze Overeenkomst geleverde Diensten of Software eigendom zijn en blijven van Ecoreflect of Ecoreflect’s licentiegevers en dat deze Overeenkomst geen overdracht van deze rechten aan de Opdrachtgever bewerkstelligt.
 2. De Opdrachtgever zal de hieronder geleverde Werkzaamheden, Diensten of Software niet gebruiken om een met de producten of diensten van Ecoreflect concurrerend product of dienst te ontwikkelen, of afgeleide Werkzaamheden te maken op basis van de Diensten of Software of waarin de Diensten of Software geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen. Voor zover wettelijk toegestaan is het Opdrachtgever verboden de hieronder geleverde Werkzaamheden, Software of Diensten te reverse engineeren.
 3. De Opdrachtgever zal zich weerhouden van handelingen die mogelijk de beschermingsomvang van Intellectuele eigendomsrechten van Ecoreflect zouden kunnen schaden. De Opdrachtgever zal met name geen vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten verwijderen van hieronder geleverde Werkzaamheden, Diensten of Software zonder instemming en medewerking van Ecoreflect. Dit is onverminderd de rechten van de Opdrachtgever om het uiterlijk van de Software te wijzigen met behulp van de ingebouwde functionaliteit die voor dat doel aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 4. De Opdrachtgever zal geen merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard registreren die een gelijkenis vertonen met een merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard die betrekking hebben op de hieronder geleverde Werkzaamheden, Diensten of Software.
 5. Voor zover de Opdrachtgever:
  1. Werkzaamheden, uitvindingen, modellen, databanken, Software, ontwerpen, producten of diensten ontwikkelt op basis van, afgeleid van of voortvloeiend uit verdere ontwikkeling van de hieronder geleverde Diensten of Software en als resultaat hiervan in het bezit komt van Intellectuele eigendomsrechten hierop; of
  2. via registratie, van rechtswege of anderszins in het bezit komt van een merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard die gelijkenis vertonen met een merk, handelsnaam, domeinnaam of recht van soortgelijke aard die betrekking hebben op de hieronder geleverde Diensten of Software, wijst de Opdrachtgever hierbij kosteloos de eigendom daarvan aan Ecoreflect toe en draagt zij deze hierbij met onmiddellijke ingang aan Ecoreflect over, vanaf de datum van het ontstaan van dat recht, voor de gehele wereld en voor de volledige omvang van de bescherming, zonder beperkingen of bezwaringen, inclusief voor toekomstig en onvoorzien gebruik.
 6. De Opdrachtgever geeft aan Ecoreflect hierbij een gratis, niet exclusieve, eeuwigdurende licentie om gegevens over de gebouwen en/of processen van de Opdrachtgever of haar gebruikers op te nemen in een databank van energieverbruiks- en opwekkingsdata, waaruit Ecoreflect aan de Opdrachtgever en andere Opdrachtgevers relevante referentiewaarden en andere gegevens kan leveren. Ecoreflect zal nimmer gegevens over specifieke gebouwen of processen aan derden verstrekken.
 7. De Opdrachtgever geeft aan Ecoreflect hierbij een gratis, niet exclusieve, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en rechten van gelijksoortige aard van de Opdrachtgever, uitsluitend voor het leveren van de Diensten.
 8. De Opdrachtgever zal op haar eigen kosten alle handelingen verrichten, of ervoor zorgdragen dat een daarvoor noodzakelijke derde die handelingen verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de overdracht van Intellectuele eigendomsrechten beschreven in dit te bewerkstelligen, inclusief de registratie daarvan in relevante openbare registers. Die handelingen omvatten onder andere het opstellen, ondertekenen en aanleveren van alle daartoe noodzakelijke documenten, waaronder in het bijzonder het aangaan van nieuwe overdrachtsakten voor toekomstige intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 25: Informatie

 1. Na beëindiging van een Dienst onder deze Overeenkomst zal de Opdrachtgever, op het eerste verzoek van Ecoreflect en naar keuze van Ecoreflect, alle aan de Opdrachtgever verstrekte fysieke en elektronische materialen met betrekking tot de beëindigde Dienst en relevante Software (i) vernietigen of (ii) deze in het bezit van Ecoreflect brengen en waar relevant de eigendom hiervan aan Ecoreflect overdragen, of indien overdracht van eigendom juridisch gezien niet mogelijk is, Ecoreflect de exclusieve controle daarover geven, tenzij en voor zover deze materialen betrekking hebben op Werkzaamheden dat specifiek bedoeld is voor gebruik door de Opdrachtgever na beëindiging van de Dienst.
 2. Na beëindiging van de Dienst zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat haar directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die van tijd tot tijd voor de Opdrachtgever Werkzaamheden verricht hebben onmiddellijk het gebruik staken, en zal de Opdrachtgever zelf onmiddellijk het gebruik staken van (i) alle fysieke of elektronische materialen met betrekking tot de Dienst en relevante Software, en (ii) alle expertise, handelsgeheimen of andere informatie waarvan zij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn en die betrekking hebben op de Dienst en de relevante Software, in beide van de gevallen (i) en (ii) tenzij het Werkzaamheden betreft dat specifiek bedoeld is voor gebruik door de Opdrachtgever na beëindiging van de Dienst.

Artikel 26: Gegevensbescherming

 1. De Verwerkersovereenkomst tussen Ecoreflect en de Opdrachtgever is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ecoreflect als verwerker voor de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke (of voor een verwerkingsverantwoordelijke die Opdrachtgever is van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever als verwerker voor de betreffende Opdrachtgever optreedt en Ecoreflect als sub-verwerker inzet).
 2. De Opdrachtgever erkent dat Ecoreflect persoonsgegevens, gegevens over energieverbruik en verwante gegevens met betrekking tot de Opdrachtgever mag gebruiken voor haar legitieme bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de privacy policy van Ecoreflect. Ecoreflect mag dergelijke gegevens in een geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm gebruiken om:
  1. Ecoreflect’s kennis van bedrijfsmatig energieverbruik en de mogelijkheden voor besparingen op energieverbruik en kostenbesparingen te verbeteren en trends in de energiemarkt te identificeren;
  2. organisaties te informeren en adviseren op basis van Ecoreflect’s aldus verkregen kennis over energieverbruik (bijvoorbeeld het aandeel warmtepompen in Nederland), waaronder ook het presenteren van referentiewaarden voor energieverbruik en analyses aan de Opdrachtgever en andere Opdrachtgever
  3. nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gebruikmaken van geanonimiseerde gegevens
  4. advies, aanbiedingen en/of offertes te verstrekken aan Opdrachtgever op basis van analyses van deze gegevens
  5. informatie, rapporten, en/of statistieken op te stellen, op voorwaarde dat deze gebaseerd zijn op een gegevensset samengesteld uit gegevens van een groot aantal Ecoreflect Opdrachtgever.

Artikel 27: Looptijd overeenkomst Digitale Dienstverlening

 1. Deze Overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening ervan en blijft van kracht tot hij door een van de Partijen wordt opgezegd overeenkomstig dit artikel.
 2. Doorlopende Diensten die onder deze Overeenkomst worden afgenomen hebben een duur zoals in het betreffende Overeenkomstbepaald. Indien er geen duur is bepaald, zal deze één jaar bedragen. Tenzij specifiek anders bepaald in de Overeenkomst, zal de looptijd van een doorlopende Dienst steeds automatisch verlengd worden met aanvullende contracttermijnen van een kwartaal, tenzij ze door een der Partijen een maand voor de laatste dag van de dan lopende contracttermijn wordt opgezegd.
 3. Elk der Partijen mag een jaar nadat alle Diensten hieronder zijn beëindigd of geëindigd door volbrenging, deze Overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij.
 4. Elk der Partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door die Partij, en nakoming blijvend onmogelijk is geworden. Indien nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, zal een Partij het recht hebben om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder aansprakelijkheid jegens de andere Partij indien de Partij die toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin de tekortkoming in de nakoming is omschreven en nakoming wordt gevorderd, niet alsnog haar verbintenis nakomt binnen 30 dagen, of binnen de termijn die in de ingebrekestelling is vermeld.
 5. Ecoreflect mag deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever indien er sprake is van een Zeggenschapswijziging bij de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst voor Diensten met een bepaalde termijn niet opzeggen voordat de bepaalde termijn is afgelopen. De Opdrachtgever mag een Dienst die eindigt door volbrenging niet voor de volbrenging ervan opzeggen.
 7. Voor zover wettelijk toegestaan, zien Partijen hierbij af van hun rechten om deze Overeenkomst op te zeggen of ontbinden, anders dan zoals in deze Overeenkomst uiteengezet (waaronder ook begrepen de toepasselijke algemene voorwaarden).
 8. Het opzeggen van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en aansprakelijkheden die Partijen reeds hebben opgebouwd, of op Artikelen die naar hun aard bedoeld zijn om na het eindigen van deze Overeenkomst te blijven voortbestaan.

Artikel 28: Garantie t.a.v. Digitale Dienstverlening

 1. Anders dan nadrukkelijk overeengekomen in het kader van deze Overeenkomst doet Ecoreflect geen verklaring noch geeft zij enige garantie van welke aard dan ook ten aanzien van de Software of Diensten, wettelijk of anderszins, en wijst Ecoreflect hierbij elke garantie nadrukkelijk af waaronder garanties van: (i) een bepaald niveau van beschikbaarheid, of een passend niveau van beschikbaarheid voor het specifieke gebruik door de Opdrachtgever (behalve indien overeengekomen in een afzonderlijke service level overeenkomst); (ii) ononderbroken vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van de Opdrachtgever; (iii) correcte weergave van energie-, waterof ander verbruik, potentiële besparingen met betrekking tot het voornoemde of de kosten met betrekking tot het voornoemde (iv) foutloze en ononderbroken werking; (v) bescherming tegen bedreigingen van de cyberveiligheid; (vi) geschiktheid voor de gebruiksdoeleinden van de Opdrachtgever (vii) het feit dat het gebruik van de hieronder geleverde Diensten of Software de Opdrachtgever in staat zal stellen om te voldoen aan Toepasselijke wetten. De Opdrachtgever erkent dat zij niet op een dergelijke verklaring of garantie van Ecoreflect of van een andere persoon uit naam van Ecoreflect heeft vertrouwd bij het aangaan van deze Overeenkomst.

Artikel 29: Toegang

 1. Ecoreflect mag de toegang tot een Dienst of Software tijdelijk opschorten voor het uitvoeren van preventief of correctief onderhoud of om de Dienst of de Software bij te werken. Indien redelijkerwijs mogelijk zal Ecoreflect deze activiteiten uitvoeren op tijden waarop deze het minst hinderlijk voor haar Opdrachtgever in het algemeen zijn.
 2. Ecoreflect mag de toegang tot een Dienst of Software tijdelijk opschorten indien dit redelijkerwijs vereist is om de integriteit van de Diensten, de Software en de hierin vervatte gegevens veilig te stellen.
 3. Gebruikerstoegangsgegevens zijn vertrouwelijke informatie van Ecoreflect. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het veilig opslaan van deze gebruikerstoegangsgegevens en moet ervoor zorgen dat deze uitsluitend overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst gebruikt worden. Al het gebruik van gebruikerstoegangsgegevens die aan Opdrachtgever zijn verstrekt en alle hieruit voortkomende schade worden aan de Opdrachtgever toegerekend. De Opdrachtgever zal geen gebruikerstoegangsgegevens met volledige beheerrechten verstrekken aan anderen dan interne gebruikers.

Artikel 30: Vrijwaring Ecoreflect

 1. Opdrachtgever zal Ecoreflect geheel schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle schade die Ecoreflect lijdt, waaronder alle verliezen die zij lijdt, kosten die zij maakt, en boetes die zij betaalt, inclusief alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand, uit hoofde van aanspraken van derden jegens Ecoreflect die zijn gebaseerd op het gebruik van de Werkzaamheden, Diensten of Software de Opdrachtgever of een Eindgebruiker, behalve indien en voor zover die aanspraken verband houden met een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van die derde door de Werkzaamheden, Diensten of de Software.

Artikel 31: Overmacht

 1. Partijen zijn niet verplicht om een verbintenis na te komen indien zij hierdoor verhinderd zijn door overmacht zoals bedoeld in art. 6:75 BW.
 2. Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden, indien zij nakoming verhinderen, overmacht zullen vormen voor Ecoreflect: (i) overmacht van een leverancier van Ecoreflect; (ii) het niet naar behoren nakomen van leveranciers van Ecoreflect van hun verplichtingen; (iii) gebreken in goederen, diensten, software of andere door Ecoreflect op instructie van de Opdrachtgever gebruikte materialen; (iv) niet-beschikbaarheid van gegevens van smart meters of meetbedrijven, of andere gegevensbronnen buiten de macht van Ecoreflect (v) maatregelen, bevelen of verzoeken van een rechter, overheid, toezichthouder of ander met publieke taken belast persoon (vi) elektriciteitsstoringen of storingen van het internet, gegevensnetwerken of telecommunicatie-infrastructuren (vii) misdaad, waaronder cybermisdaad, vandalisme, oorlog of terrorisme.

Artikel 32: Overdracht

 1. Geen van beide Partijen mag haar rechten of plichten onder deze Overeenkomst of belangen hierin overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Ecoreflect zal echter het recht hebben om deze Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde in het kader van een verkoop van (een gedeelte van) de activiteiten van Ecoreflect aan deze derde, en de Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

Artikel 33: Vertrouwelijkheid gegevens

 1. Elke Partij en alle directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die voor of uit naam van deze Partij handelen, zullen alle informatie die zij ontvangen van of uit naam van de andere Partij of op een andere manier hebben verkregen onder of in verband met deze Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, indien die:
  1. als vertrouwelijk is aangemerkt;
  2. door een redelijk handelend persoon als vertrouwelijk moet worden, beschouwd, waaronder in ieder geval ook deze Overeenkomst moet worden begrepen;
  3. onder de beschermingsomvang van een hieronder in licentie gegeven Intellectueel eigendomsrecht valt.
 2. Elke Partij zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen zoals in deze Overeenkomst uiteengezet.
 3. Niettegenstaande hetgeen in lid 1 vermeld staat mag een Partij vertrouwelijke informatie openbaar maken:
  1. indien dit strikt noodzakelijk is uit hoofde van Toepasselijke wetgeving, of onder dwang van een bevoegd gegeven bevel van een rechter, overheid, toezichthouder of ander met publieke taken belast persoon; of
  2. indien deze noodzakelijkerwijs openbaar gemaakt moet worden om de eigen verbintenis na te komen;
  3. indien deze noodzakelijkerwijs openbaar moet worden gemaakt ten behoeve van het verdedigen of uitoefenen van haar van rechten onder deze Overeenkomst, waaronder in het bijzonder ten behoeve van het voeren van procedures in verband met deze Overeenkomst; of
  4. indien deze vertrouwelijke informatie alleen bestaat uit deze Overeenkomst, aan een adviseur, voor zover strikt noodzakelijk ter ondersteuning van financiering voor die Partij, via een lening, overname, verkoop van aandelen of activa of anderszins.
  5. En in elk geval op de voorwaarde dat de Partij (i) de minimale vereiste hoeveelheid informatie openbaar maakt, (ii) alle redelijke stappen onderneemt om de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden, wat in gevallen (b), (c) en (d) ten minste het opleggen vereist van niet minder strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen dan hierin uiteengezet, en (iii) in geval (a) de andere Partij hierover een redelijke periode van te voren wordt geïnformeerd.
 4. Na opzegging, verlopen of andere eindigen van deze Overeenkomst zal elke Partij en haar directeuren, bestuurders, werknemers en andere personen die voor of uit naam van die Partij handelen, elk gebruik van de vertrouwelijke informatie van de andere Partij onmiddellijk staken en op het eerste verzoek van de andere Partij die vertrouwelijke informatie retourneren of vernietigen.